પ્લાન પસંદ કરો

ડાયમંડ પેકેજ

INR૫૪૦૦

Per Package

 • icon-cross Duration : ૩૬૫ days
 • icon-checkMax. Listings : ૨૫૦૦
 • icon-check Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-check Image Gallery
 • icon-check Video
 • icon-check Business Tagline
 • icon-check Location
 • icon-check Website
 • icon-check Social Links
 • icon-check FAQ
 • icon-check Price Range
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-check Business Hours
 • icon-check જ્વેલરી શો કે એક્ઝીબીશન ના સ્ટોલ વિશે જાણકારી
 • icon-check ઓનલાઈન સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ
 • icon-check જ્વેલરી કેટલોગ,વીઝીટીંગ કાર્ડ,બ્રોશર ઈમેજ સ્વરૂપે એડ કરીશું - પ્રોડક્ટ હાઈલાઈટસ
સિલ્વર પેકેજ

INR૩૬૦૦

Per Package

 • icon-cross Duration : ૩૬૫ days
 • icon-checkMax. Listings : ૩૬૫
 • icon-check Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-cross Image Gallery
 • icon-cross Video
 • icon-cross Business Tagline
 • icon-check Location
 • icon-check Website
 • icon-check Social Links
 • icon-cross FAQ
 • icon-cross Price Range
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-check Business Hours