અનલિમિટેડ પ્રમોશનલ એસએમએસ મોકલો  https://bit.ly/3bC83O0

ગુગલ – જી સુઇટ – તમારી કંપની ના નામનું ઈમેલ એડ્રેસ ફ્રી માં બનાવવો https://bit.ly/3bDIqMG 

બલ્ક માં ઈમેલ માર્કેટિંગ https://bit.ly/2Zk8aIV 

ફ્રી માં મોબાઈલ એપ્લિકેશન બનાવવો (કોડિંગ ના નોલેજ વગર ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ થી ) https://bit.ly/2EwHFZB